İnsan Kaynakları Şb. Md.

 

A-İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

- Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

- İlde   insan    gücünün    planlanması    ve    uygulanması    ile    performans    ölçütlerinin    izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

- Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,

- Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

- Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

B-DİSİPLİN BİRİMİ

- Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

- 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

- İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

- Müdürlüğe    iletilen    konularla    ilgili     inceleme     ve    soruşturma     yapılması,     takip    edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

- Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.